0528 26 41 58
24 uur per dag

Privacyverklaring

DELU Uitvaartverzekeringen is een onderdeel van DLE Natura Uitvaartverzekeringen N.V. (DLE) en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens die wij verkrijgen door het gebruik van onze website.

Deze verklaring is opgesteld op 21 februari 2023 en zal op basis van wijzigingen in onze bedrijfsvoering of veranderde regelgeving aangepast worden. Om op de hoogte te zijn van de actuele privacyverklaring is het voor u van belang om er met enige regelmaat kennis van te nemen.

Contactgegevens verzekeringen:
info@dle.nl
Meerdijk 88
7825 TH Emmen
Nederland

Persoonsgegevens die wij verwerken
DELU verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Polisnummer

En overige gegevens die u ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
DLE verwerkt via de website geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Persoonsgegevens van minderjarigen
De website richt zich nadrukkelijk niet op minderjarigen of de verwerking van hun persoonsgegevens, anders dan als (mede)verzekerde. Indien toch ten onrechte persoonsgegevens van minderjarigen verwerkt zijn, dan kunt u ons benaderen om deze te laten verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DLE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Behandelen van uw (aan)vraag/verzoek, waaronder het aanpassen van uw polis
  • Om de website persoonlijk te maken plaatsen wij foto’s, nadat hiervoor – voor zover nodig –

toestemming verkregen is.
DLE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Voor andere verwerkingen via de website vragen wij u vooraf om toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming
DLE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DLE) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
DLE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van het contactformulier bewaren wij tot 6 maanden na afhandeling van uw verzoek. Deze termijn is in de praktijk voldoende gebleken om “vervolgvragen” te kunnen beantwoorden.

Indien op basis van een formulier op de website een overeenkomst of polismutatie tot stand komt dan blijven uw gegevens tot 7 jaar na vervallen van de polis opgeslagen in onze polisadministratie.

Delen van persoonsgegevens met derden
DLE deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering, het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DLE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Alleen met uw nadrukkelijke toestemming verstrekt DLE uw persoonsgegevens aan overige derden.

Voor de verwerking van persoonsgegevens via de website maken wij uitsluitend gebruik van de leverancier van de webhosting als verwerker.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DLE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fg@dle.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit doen wij door:

  • De persoonsgegevens te versturen middels een beveiligde verbinding (Https)
  • Inzet van passwords, user-autorisaties en en virusbescherming op de gebruikte systemen en toepassingen
  • Aanhouden van een backup van de bestanden.

Nog vragen of een klacht
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of heeft u vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact op via fg@dle.nl.

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: 0900 – 200 12 01
E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Internet: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.