0528 26 41 58
24 uur per dag

Privacyverklaring

DELU Uitvaartverzekeringen is een onderdeel van DLE Natura Uitvaartverzekeringen N.V. (DLE) en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is opgesteld op 21 februari 2023 en zal op basis van wijzigingen in onze bedrijfsvoering of veranderde regelgeving aangepast worden. Om op de hoogte te zijn van de actuele privacyverklaring is het voor u van belang om er met enige regelmaat kennis van te nemen.

Onze contactgegevens:
DLE Natura Uitvaartverzekeringen N.V.
Meerdijk 88
7825 TH Emmen
Nederland

E: info@dle.nl
T: 0591-611415
W: www.dle.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
DLE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IBAN en betaalgegevens
  • Polisnummer
  • Uitvaartwensen

En overige gegevens die u ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
DLE Uitvaartverzekeringen N.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Gezondheid
Bij het aanvragen van een verzekering (of bij eventuele wijzigingen op een bestaande verzekering) dient een medische verklaring te worden afgegeven als onderdeel van de acceptatieprocedure. Aan de hand van uw antwoorden op medische vragen wordt beoordeeld of, en zo ja, onder welke voorwaarden de verzekeringsovereenkomst kan worden aangegaan. Ook kunnen de verwerkte gezondheidsgegevens van invloed zijn op het uit te keren bedrag bij overlijden van een verzekerde, als gevolg van onjuiste opgave van gezondheid.

Persoonsgegevens van minderjarigen
De website richt zich nadrukkelijk niet op minderjarigen of de verwerking van hun persoonsgegevens, anders dan als (mede)verzekerde. Indien toch ten onrechte persoonsgegevens van minderjarigen verwerkt zijn, dan kunt u ons benaderen om deze te laten verwijderen.

Burgerservicenummer (BSN)
In het kader van de renseigneringsplicht zijn BSN-nummers geregistreerd. De Belastingdienst heeft DLE Natura Uitvaartverzekeringen N.V. in 2017 tijdelijk vrijgesteld van de renseigneringsplicht.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens? 

DLE Natura Uitvaartverzekeringen N.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u van dienst te zijn bij het behandelen van uw (aan)vraag/verzoek, waaronder het aanpassen van uw polis;
 • Om u te informeren over gestelde vragen, opmerkingen, wijzigingen van onze diensten en producten of (ingediende) klachten
 • DLE Natura Uitvaartverzekeringen N.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
DLE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DLE) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
DLE Uitvaartverzekeringen N.V.  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Omdat uw verzekering in principe pas bij het overlijden van de verzekerde tot uitkering komt, is het noodzakelijk dat persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst langdurig wordt bewaard. Hierbij speelt ook onze zorgplicht en onze juridische positie een belangrijke rol. Omdat polissen waardepapieren zijn, is het bovenstaande ook van toepassing op bijvoorbeeld royementen en beëindigen van de polissen.

Delen van persoonsgegevens met derden.
DLE Natura Uitvaartverzekeringen N.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering, het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DLE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Alleen met uw nadrukkelijke toestemming verstrekt DLE uw persoonsgegevens aan overige derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DLE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fg@dle.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit doen wij door:

   • De persoonsgegevens te versturen middels een beveiligde verbinding (Https)
   • Inzet van passwords, user-autorisaties en en virusbescherming op de gebruikte systemen en toepassingen
   • Aanhouden van een backup van de bestanden.

Nog vragen of een klacht
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of heeft u vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) via fg@dle.nl.

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: 0900 – 200 12 01
E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Internet: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.

Wijzigingen
DLE Natura Uitvaartverzekeringen N.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van persoonsgegevens worden zoveel mogelijk ook kenbaar gemaakt via onze website.