Privacyverklaring

DELU is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is opgesteld op 21 februari 2023 en zal op basis van wijzigingen in onze bedrijfsvoering of veranderde regelgeving aangepast worden. Om op de hoogte te zijn van de actuele privacyverklaring is het voor u van belang om er met enige regelmaat kennis van te nemen.

Onze contactgegevens:

DELU
Het Haagje 169
7902 LG Hoogeveen
Nederland

E: info@delu.nl
T: 0528 26 41 58
W: www.delu.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

DELU verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

En overige gegevens die u ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

DELU verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Gezondheid
Bij het aanvragen van een verzekering (of bij eventuele wijzigingen op een bestaande verzekering) dient een medische verklaring te worden afgegeven als onderdeel van de acceptatieprocedure. Aan de hand van uw antwoorden op medische vragen wordt beoordeeld of, en zo ja, onder welke voorwaarden de verzekeringsovereenkomst kan worden aangegaan. Ook kunnen de verwerkte gezondheidsgegevens van invloed zijn op het uit te keren bedrag bij overlijden van een verzekerde, als gevolg van onjuiste opgave van gezondheid.

Persoonsgegevens van minderjarigen
De website richt zich nadrukkelijk niet op minderjarigen of de verwerking van hun persoonsgegevens, anders dan als (mede)verzekerde. Indien toch ten onrechte persoonsgegevens van minderjarigen verwerkt zijn, dan kunt u ons benaderen om deze te laten verwijderen.

Burgerservicenummer (BSN)
In het kader van de renseigneringsplicht zijn BSN-nummers geregistreerd. De Belastingdienst heeft DELU in 2017 tijdelijk vrijgesteld van de renseigneringsplicht.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

DELU verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

DELU neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DELU) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

DELU bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Omdat uw verzekering in principe pas bij het overlijden van de verzekerde tot uitkering komt, is het noodzakelijk dat persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst langdurig wordt bewaard. Hierbij speelt ook onze zorgplicht en onze juridische positie een belangrijke rol. Omdat polissen waardepapieren zijn, is het bovenstaande ook van toepassing op bijvoorbeeld royementen en beëindigen van de polissen.

Delen van persoonsgegevens met derden.

DELU deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering, het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DELU blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Alleen met uw nadrukkelijke toestemming verstrekt DELU uw persoonsgegevens aan overige derden.

Wij plaatsen de volgende soorten cookies:

Functioneel

Functionaliteitscookies onthouden uw voorkeuren voor de website, zoals taalvoorkeur, lettergrootte en andere voorkeuren.

Analyse

Analytische cookies worden gebruikt om data te verzamelen over websitebezoek, bijvoorbeeld om aantallen bezoekers bij te houden. Deze data worden vervolgens gebruikt om de website te verbeteren. De grondslag hiervoor is gerechtvaardigd belang.

Wij verzamelen data met behulp van Google Analytics en Google Signals. Wij gebruiken hiervoor alleen geaggregeerde data, of data die niet te herleiden is naar individuele bezoekers. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten i.c.m. deze cookies.

Wij delen deze data niet met Google. Dit houdt in dat Google deze data verwerkt, maar niet zelf mag gebruiken om bijvoorbeeld de eigen Google services te verbeteren.

Cookieverklaring

Lees in onze cookieverklaring meer over de specifieke cookies die geplaatst worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DELU en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fg@delu.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit doen wij door:

Nog vragen of een klacht

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of heeft u vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) via fg@dle.nl.

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: 0900 – 200 12 01
E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Internet: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.

Wijzigingen

DELU behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van persoonsgegevens worden zoveel mogelijk ook kenbaar gemaakt via onze website.